Tehnički opis

1.1. SITUACIJA
Lokacija poznata kao „Bivša Tvornica kruha Zadar“ smještena je na atraktivnom prostoru omeđenom ulicom Dr. Franje Tuđmana (glavna gradska transverzala zapad-istok) sa jugozapadne strane, ulicom Put Murvice sa sjeverozapadne strane, sa sjeveroistočne strane novo planiranim stambeno poslovnim naseljem uz Murvičku ulicu, te novoplaniranom prometnicom s južne strane.

1.2. UVOD
Investitor je ishodio građevinsku dozvolu za gradnju stambeno-poslovne građevine sa 145 stambenih jedinica, većim brojem poslovnih prostora, te podrumskim etažama, katnosti 3Po+P+7 sa izlazima na ravni krov, na k.č.4933/3 k.o. Zadar, na mjestu nekadašnje „Tvornice kruha“.

1.3. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE
Nova građevinska čestica k.č. 4933/3 k.o. Zadar površine je 6738 m2.

1.4. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE
Planirana je izgradnja tri podrumske etaže u kojima je smještena zajednička garaža i tehnički prostori (instalacije).Poslovni prostori se protežu kroz prizemlje cijele građevine, te dijelom 1. kat. te u dijelu „poslovnog tornja“, dilatacija D.

Poslovni prostori se izvode kao roh-bau, te će se za svaki prostor ishoditi zasebne građevinske dozvole kako bi se isti priveli namjeni, a namjene prostora mogu biti sljedeće: trgovine mješovite namjene, drogerija, pekarnica, specijalizirane trgovine, ugostiteljski sadržaji (caffe bar, te jednostavna priprema hrane), banka, uredski prostori, foto studio isl. Poslovni prostori na katovima zgrade su predviđeni za urede. Uporabna dozvola će se izdati za cijelu građevinu osim za poslovne prostore koji će se privoditi namjeni pojedinačno.

Ostatak građevine čine stambene jedinice, planirano je 145 stambenih jedinica.

Kolni ulaz u garažu je dvosmjernom rampom sa južne strane preko novo planirane pristupne prometnice, a pješački izlazi omogućeni su stubištima direktno na vanjski prostor. Dizala u građevini i stubišta se spuštaju i u garažu tako da je ostvarena topla veza stambenih prostora i garaže.

Za promet u mirovanju gradi se podzemna garaža na tri nivoa. Prvi podzemni polukat s 67 parkirno garažnih mjesta je planiran kao javni za potrebe posjetitelja zgrade i biti će organiziran s naplatom. Na nižim etažama ima ukupno još 288 parkirnih mjesta za potrebe stanara i vlasnika poslovnih prostora.

Pri kupnji stanova i poslovnih prostora obaveza je kupnja i pripadajućig parkirno garažnih mjesta po kriteriju 2 parkirno garažna mjesta/100 m2 BGP za stanove, za urede i trgovine 3 PGM/100 m2 GBP i ugostiteljstvo 4 PGM/100 m2 GBP.

1.5. NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Građevina će se priključiti na javnu elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu.

Potrebna električna snaga za napajanje građevine iznosi 1399 kW, za što će se izgraditi nova trafostanica.

Građevina će se priključiti na javnu vodovodnu mrežu i na javni sustav odvodnje.

„Čiste“ oborinske vode sa krova upustiti će se direktno u teren, dok se vode sa parkirnih površina i prometnica odvode u separator lakih tekučina i nakon toga se upuštaju u upojnice na terenu.

Postupak s otpadom provoditi će se u skladu s komunalnim redom od strane nadležnih službi. Na čestici će se urediti mjesto spremnika za smeće.

1.6. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINE
Oblikovanje građevine prilagođeno je ambijentu uz korištenje suvremenih materijala. Pročelja se izvode sa izolacijom iz kamene vune i polistirena, završnom obradom sa mineralnom žbukom, te dodatnim trakama iz max compact ploča ili metalne obloge (isteg, perforirani lim). Dio pročelja (poslovni dio) se izvodi kao ostakljena fasada.

Stambeni dio građevine je odvojen od poslovnog. Ulaz u stambeni dio se ostvaruje odvojeno preko pet zasebnih ulaza u koje se ulazi iz prizemlja. Ulazi u poslovni dio zgrade se ostvaruju direktno sa pješačkih površina u prizemlju. Vertikalne komunikacije su omogućene liflovima, unutrašnjim stepeništima te rampama u okolišu. Kod poslovnih prostora na katu mogućnost odvajanja liftova (dva su u svakom stubištu).

Krovne plohe će se izvesti kao ravni neprohodni krov, koji će djelomično služiti i u svrhu postavljanja vanjskih jedinica uređaja za grijanje/hlađenje zgrade. Hodne i vozne površine oko objekta će biti asfaltirane i obložene kamenim pločama i betonskim elementima.

Garaža će biti lomljena u dvije visine kako bi se iskoristila visinska razlika terena od 1,5 m. Krov garaže će se koristititi kao javna parkovna površina, urediti će se kao zeleni krov sa terasama, šetnicama i dječjim igralištem.

1.7. OPIS KONSTRUKCIJE
Građevina se sastoji od tri podzemne etaže u kojima se nalaze parkirališna mjesta te prizemlje i 7 nadzemnih etaža.

Podzemne etaže su nepravilnog pravokutnog oblika dimenzija cca 90 x 60m.

Stropne konstrukcije podzemnih etaža su monolitne ab ploče d = 22cm koje su oslonjene na ab stupove (120/40cm) i zidove (d = 30cm). Sav AB je C30/37, B500B.

Iznad zemlje se dižu 4 volumena.

Stropne konstrukcije nadzemnih etaža su monolitne AB ploče d = 20cm oslonjene na AB grede, zidove i stupove sve C30/37,B500B.

Za horizontalno opterećenje, konstrukcija se tretira kao prostorni okvir s sustavom greda i stupova povezanih ab pločom kao krutim diskom te ojačanih sa liftnim jezgrama.

Temeljenje se predviđa na temeljnoj ploči d = 90cm, C30/37,B500B u skladu sa geomehaničkim elaboratom koji je izradio CONEX –Split.

1.8. OPIS MATERIJALA
U gradnji i opremi se koriste suvremeni i prirodni materijali.

Vanjski zidovi ispune izvode se iz blok opeke 20 cm, te se dijelom izvode i kao nosivi AB zid debljine 20 cm. Zidovi su sa unutarnje strane obloženi gipskartonskim ili gipsvlaknastim pločama na podkonstrukciji sa ispunom iz mineralne vune, a sa vanjske toplinskom izolacijom kamenom vunom debljine 10 cm i završno mineralnom žbukom.

Armiranobetonski zidovi prema stubištu i prema dizalima izolirani su kamenom vunom debljine 5 cm, te dodatno prema stanu gipskartonskim ili gipsvlaknastim pločama na podkonstrukciji sa ispunom iz mineralne vune.

Pregradni zidovi unutar stana se izvode iz dvostrukih gipskartonskih ploča ili gipsvlaknastih ploča ukupne debljine zida 10 cm i ispunom iz mineralne vune. Svi zidovi će se ličiti u boji po izboru projektanta. Zidovi i stropovi od armiranog betona će se s unutarnje strane gletati i bojiti.

Ograde stubišta predviđene kao bojane bravarske stavke.

Ugrađuje se vanjska stolarija od drvo-aluminija ostakljena troslojnim IZO staklom (λ<1,8 ). Zaštita od sunca na prozorima su vanjske AL rolete. Vanjske klupčice su iz aluminija, dok su unutrašnje kamene. Vrata u interijeru biti će drvena glatka šperana ili ostakljena. Dovratnici su drveni završno bojani. Zidovi u kupaonicama se opločuju keramičkim pločicama I klase do visine od 210 cm. Sve ostale površine zidova bojiti će se disperzivnim bojama. Stropovi iz armiranog betona u stanovima se gletaju i završno boje disperzivnim bojama. Strop između stambene i poslovne etaže se dodatno toplinski i zvučno izolira, kao i strop iznad garaže. Završna obrada žbukanje i bojanje disperzivnim bojama Disperzivnim bojama bojiti će se i stropovi u pomoćnim prostorijama i stubišnom prostoru. Podovi u stubišnom prostoru, stubišnim podestima kao i sama čela i gazišta stepenica obložiti će se kvalitetnim protukliznim keramičkim pločicama ili kamenom. Za gazišta stepenica koriste se tipske ploče u punoj širini gazišta i moraju imati izvedenu protukliznu profilaciju. Podovi u spavaćim sobama i dnevnim boravcima izvode se troslojnim parketom. Svi ostali podovi biti će obloženi protukliznim keramičkim pločicama I klase. Svi podovi izvesti će se preko sloja rabiciranog cementnog estriha izvedenog kao plivajući pod. Akustička i toplinska izolacija podova (plivajući pod) izvesti će se pločama ekspandiranog polistirena debljine 1cm u dva sloja, te kao dodatna toplinska izolacija slojem ekspandiranog polistirena debljine 2cm. U kupaonicama se ugrađuju kada ili tuš kada, keramički umivaonik, keramička WC školjka sa ugradbenim vodokotlićem. 1.13. OPIS INSTALACIJA
Stambeno-poslovna građevina će se priključiti na električne instalacije jake i slabe struje, telefona, televizije te portafona s pripremom za optički kabel.

Kao primarni sustav grijanja i hlađenja stanova predviđena je ugradnja dizalica topline u multi split izvedbi. Grijanje kupaonica riješiti će se podnim električnim grijanjem.

Za potrebe grijanja i hlađenja poslovnih prostora predviđa se ugradnja zasebnih dizalica topline koje ne spadaju u Roh bau opremu.

Ventilacija sanitarnih čvorova bez prozora riješiti će se centralnim odsisnim sustavom (za svaku vertikalu). Svaki stan treba imati vlastiti odsisni ventilator.

Ventilacija kuhinja riješiti će se centralnim odsisnim sustavom (za svaku vertikalu). Unutar svake kuhinje predviđen je priključak za kuhinjsku napu s protupovratnom zaklopkom.

Ventilacija garaže rješena je sustavom odsisne ventilacije, dok je za zapornice predviđena tlačna i odsisna ventilacija .

Pri projektiranju i građenju objekta predvidjeti će se i ugraditi odgovarajuće vodovodne instalacije, kao i odgovarajuće kanalizacijske instalacije za odvod otpadnih voda koje se spajaju na postojeće instalacije u skladu s važećim propisima

Topla sanitarna voda se priprema lokalno u električnom bojleru.

Za zaštitu objekta od požara predviđa se unutarnja i vanjska hidrantska mreža, te postavljanje prijenosnih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara (obuhvaćeno Elaboratom zaštite od požara).